Policy

Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Transon thực hiện chính sách chất lượng nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.

01
Hiện thực hóa sự hài lòng của khách hàng với hệ thống quản lý chất lượng độc lập
02
Nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách đảm bảo công nghệ tốt nhất
03
Quản lý chất lượng dựa trên cơ sở và nguyên tắc
04
Tăng cường năng lực cạnh tranh chất lượng thông qua cải tiến quy trình liên tục
05
Đảm bảo chất lượng tốt nhất bằng cách tăng cường hệ thống hợp tác với các công ty đối tác

Để đạt được các chính sách chất lượng này, chúng tôi đặt ra các mục tiêu chất lượng đo lường được cho từng tổ chức đơn vị, đánh giá được mức độ đạt được, đồng thời không ngừng cải tiến áp dụng thực tiễn hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập phù hợp với các yêu cầu của sổ tay quản lý chất lưng. Toàn thể nhân viên của Transon đang nỗ lực hết mình để nắm bắt rõ chính sách chất lưng, đạt được các mục tiêu chất lưng và nỗ lực để cung cấp chất lượng tốt nhất gây ấn tưng cho khách hàng.

Chính sách môi trường

Chúng tôi cam kết luôn tiên phong trong việc quản lý môi trường tương lai.

Transon thiết lập và thực hiện các chính sách môi trường để thực hiện một hệ thống quản lý môi trường thân thiện và an toàn.

01
Theo đuổi CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN dựa trên sự tôn trọng con người
02
Tuân thủ luật pháp và quy định về an toàn, sức khỏe/môi trường trong nước và các quốc gia liên quan, tích cực tiếp thu ý kiến ​​của các bên liên quan.
03
Giảm thiểu tác động tiêu cực đến an toàn, sức khỏe/môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội
04
Khuyến khích sự tham gia tích cực vào tất cả các hoạt động bằng cách tiến hành giáo dục và đào tạo về an toàn sức khỏe/môi trường cho tất cả nhân viên và công ty đối tác
04
Phát triển công nghệ để quản lý an toàn sức khỏe/ môi trường tối ưu

Chúng tôi tiết lộ các chính sách môi trường này cho các bên liên quan, thiết lập và thúc đẩy các mục tiêu liên quan đến an toàn sức khỏe/chất lượng, đồng thời liên tục cải thiện các hệ thống liên quan đến an toàn sức khỏe/môi trường thông qua đánh giá định kỳ các đối tác thực hiện. Toàn thể nhân viên Transon cam kết đóng góp cho cuộc sống nhân loại và sức khỏe môi trường toàn cầu thông qua các hoạt động kinh doanh nắm bắt đầy đủ chính sách môi trưng, đạt được các mục tiêu môi trường và tôn trọng con người và thiên nhiên.