EI (IRON) Type

POWER TRANSFORMER – EI (IRON) Type

power transformer ei iron type
SIZE (A-T) TYPE W SIZE (A-T) TYPE W
28-10.5 H 1.0 VA 60-30 V 23.0 VA
28-11 V 1.0 VA 60-30-2S V 23.0 VA
28-15 H 1.4 VA 66-12 V 13.0 VA
35-10 H 1.5 VA 66-23 H 25.0 VA
35-12.5 H 2.0 VA 66-30 V 32.0 VA
35-14 H 2.2 VA 66-30-2S V 32.0 VA
35-15 H 2.4 VA 66-36-2S V 39.0 VA
41-10 H 3.3 VA 66-40 V 43.0 VA
41-13 H 4.5 VA 76.2-20 V 34.0 VA
41-14 H 4.7 VA 76.2-42 V 72.0 VA
41-15 H 5.1 VA 96-40 H 130.0 VA
41-17 V 5.7 VA 105-45 V 205.0 VA
41-18 V 6.1 VA 105-55 V 250.0 VA
41-21.5 V 7.3 VA 105-60 V 270.0 VA
48-6.5 H 2.7 VA 66-30 V 32.0 VA
48-10 H 4.2 VA 66-30-2S V 32.0 VA
48-18 V 7.6 VA 66-36-2S V 39.0 VA
48-18.5 V 7.8 VA 66-40 V 43.0 VA
48-19 H 8.0 VA 76.2-20 V 34.0 VA
48-24 V 10.0 VA 76.2-42 V 72.0 VA
48-27 V 11.4 VA 96-40 H 130.0 VA
54-10 H 5.5 VA 105-45 V 205.0 VA
54-20 V 12.0 VA 105-55 V 250.0 VA
54-22 V 13.0 VA 105-60 V 270.0 VA