MATCHING TRANSFORMER

MATCHING TRANSFORMER

special product matching transformer
special product matching transformer01

Features

Applications

IMPEDANCE

NO PRI : SEC NO PRI : SEC NO PRI : SEC
A 600 : 600 E 600:08:00 I 600CT : 1.2K
B 600 : 600CT F 600CT : 75 J 600 : 1.5K CT
C 600CT : 600 G 600 : 120 K 10K : 10K
D 600CT : 600CT H 600 : 470 L 20K : 20K

TYPE ( IRON CORE : G, Z NIKEL : PC, PB )

NO SIZE NO SIZE
1 EI14*4.8 5 EI24*7.4
2 EI16*5.2 6 EI28*11
3 EI19*5.5 7 ED8
4 EE21.6